หลักสูตร และ แนวการสอน    

หลักสูตรเตรียมอนุบาล

เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเข้ากลุ่มสังคมกับผู้อื่น การช่วยตัวเอง กิจกรรมออกกำลังกาย ศิลปะ ดนตรีสำหรับเด็ก และเรียนภาษาอังกฤษทุกวันโดยครูต่างชาติ

หลักสูตรอนุบาล 1-3
1. ดำเนินการสอนตามแนวการจัดประสบการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2. เตรียมความพร้อมทางด้านเชาวน์ วิชาการ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ
3. เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน

ทางโรงเรียนใช้ข้อดีของหลายหลักสูตรมารวมกันให้เหมาะกับพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็ก ๆ เช่น ชั้นอนุบาล 1 เราใช้ระบบมอนเตสชอรี่เข้ามาเสริมกับหลักสุตรปฐมวัยเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมจากบ้านมาสู่โรงเรียน โดยในระบบนี้มีอุปกรณ์ที่คล้ายกับเครื่องใช้ในบ้านมาจัดการเรียนการสอนอย่างอบอุ่น และสนุกสนานคล้ายกับการอยู่บ้าน เมื่อกลับบ้านเด็ก ๆ ก็สามารถฝึกทักษะเหล่านี้ได้อีกด้วย ซึ่งเด็ก ๆ ในวัยนี้ชอบที่จะทำกิจกรรมช้ำ ๆ และเลียนแบบจากบุคคลใกล้ชิดจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญ และกลายเป็นความมั่นใจในตัวเอง ชั้นอนุบาล 2-3 เด็ก ๆ จะมีความพร้อมในด้านการเรียนรู้มากขึ้น เราสามารถจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่เด็ก ๆ ได้สนุกกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเขา เช่น เรื่องสัตว์ แมลง พืช อาหาร สารเคมี ธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งช่วยกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น ฝึกการคิดวิเคราะห์และนำไปสู่การเป็นคนมีเหตุผลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น การฝึกสมาธิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎลีลา และเน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

 
 
ระเบียบการประจำปีการศึกษา 2561    

โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝันและสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูวุ้น

แผนกเตรียมอนุบาล
  การรับสมัคร   ::::::::::::›› รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 10 เดือน เป็นต้นไป
  หลักสูตรเตรียมอนุบาล  ::::::::::::›› เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเข้ากลุ่ม
สังคมกับผู้อื่น การช่วยตัวเอง กิจกรรมออกกำลังกาย ศิลปะ ดนตรีสำหรับเด็ก และ
เรียนภาษาอังกฤษทุกวันโดยครูต่างชาติ

แผนกอนุบาล

 
  การรับสมัคร   ::::::::::::›› รับนักเรียน เกิดระหว่างมิ.ย. 58 – พ.ค.59 ( ผ่อนปรน 2 เดือน )
  หลักสูตรอนุบาล 1-3   ::::::::::::›› 1. ดำเนินการสอนตามแนวการจัดประสบการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติแบบบูรณาการ
2. เตรียมความพร้อมทางด้านเชาวน์ วิชาการ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ
3. เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย
 

หลักฐานการรับสมัคร   ::::::::::::››

 


วันมอบตัว  ::::::::::::››

1. สาเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
4.รูปถ่ายผู้ปกครองและผู้ที่จะมารับ ขนาด 2 นิ้ว คนละ 3 รูป

โรงเรียนจะแจ้งวันมอบตัว พร้อมพานักเรียนมาด้วย

  เวลาเรียน   ::::::::::::::›› วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30–14.00 น.

หมายเหตุ - ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- ทางโรงเรียนรับชำระค่าเรียนโดยโอนผ่านธนาคารหรือเช็คเท่านั้น สั่งจ่ายชื่อ รร. อนุบาลบ้านสานฝัน และโอนผ่านบัญชีชื่อโรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน ธ.กรุงเทพ สาขา สวนพลู ออมทรัพย์ เลขที่ 200-0-84188-8 / ธ.กสิกรไทย สาขา สวนพลู ออมทรัพย์ เลขที่ 064-2-63472-0 / ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา อาคารสวนพลูคอร์เนอร์ เลขที่ 212-2-08618-8 ธ.กรุงไทย สาขา ถนนนางลิ้นจี่ เลขที่ 260-1-04035-1


ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน 29/2 ถ.เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120
โทร./แฟกซ์ 0-2671-0911 , 0-2671-0913 E-mail : baansanfunkruwoon @ hotmail.com


©Copyright 2006 Baansanfunkruwoon. All right reserved.