หลักสูตร และ แนวการสอน    

หลักสูตรเตรียมอนุบาล

เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเข้ากลุ่มสังคมกับผู้อื่น การช่วยตัวเอง กิจกรรมออกกำลังกาย ศิลปะ ดนตรีสำหรับเด็ก และเรียนภาษาอังกฤษทุกวันโดยครูต่างชาติ

หลักสูตรอนุบาล 1-3
1. ดำเนินการสอนตามแนวการจัดประสบการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2. เตรียมความพร้อมทางด้านเชาวน์ วิชาการ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ
3. เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน

ทางโรงเรียนใช้ข้อดีของหลายหลักสูตรมารวมกันให้เหมาะกับพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็ก ๆ เช่น ชั้นอนุบาล 1 เราใช้ระบบมอนเตสชอรี่เข้ามาเสริมกับหลักสุตรปฐมวัยเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมจากบ้านมาสู่โรงเรียน โดยในระบบนี้มีอุปกรณ์ที่คล้ายกับเครื่องใช้ในบ้านมาจัดการเรียนการสอนอย่างอบอุ่น และสนุกสนานคล้ายกับการอยู่บ้าน เมื่อกลับบ้านเด็ก ๆ ก็สามารถฝึกทักษะเหล่านี้ได้อีกด้วย ซึ่งเด็ก ๆ ในวัยนี้ชอบที่จะทำกิจกรรมช้ำ ๆ และเลียนแบบจากบุคคลใกล้ชิดจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญ และกลายเป็นความมั่นใจในตัวเอง ชั้นอนุบาล 2-3 เด็ก ๆ จะมีความพร้อมในด้านการเรียนรู้มากขึ้น เราสามารถจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่เด็ก ๆ ได้สนุกกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเขา เช่น เรื่องสัตว์ แมลง พืช อาหาร สารเคมี ธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งช่วยกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น ฝึกการคิดวิเคราะห์และนำไปสู่การเป็นคนมีเหตุผลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น การฝึกสมาธิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎลีลา และเน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน 29/2 ถ.เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120
โทร./แฟกซ์ 0-2671-0911 , 0-2671-0913 E-mail : baansanfunkruwoon @ hotmail.com


©Copyright 2006 Baansanfunkruwoon. All right reserved.